ALGEMENE VOORWAARDEN ONZE VOORWAARDEN

1. DEZE VOORWAARDEN

1.1 Wat deze voorwaarden dekken. Dit zijn de algemene voorwaarden waarop wij de Producten aan u leveren, de Apparatuur aan u verhuren en de Diensten aan u leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of u online of telefonisch een bestelling plaatst.

1.2 Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u uw bestelling bij ons indient. In deze voorwaarden leest u hoe wij onze Producten, Apparatuur en Diensten aan u zullen leveren, hoe u en wij het Contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie.

1.3 Bent u een zakelijke klant of een consument? Op sommige gebieden heeft u onder deze voorwaarden verschillende rechten, afhankelijk van of u een bedrijf of een consument bent. U bent consument als:

  • Je bent een individu.
  • U koopt Producten of Diensten van ons, of huurt Apparatuur van ons, geheel of hoofdzakelijk voor uw persoonlijk gebruik (niet voor gebruik in verband met uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit).

In alle overige gevallen bent u een zakelijke klant.

1.4 Bent u een zakelijke klant, dan is dit onze gehele overeenkomst met u.

(a) Als u een zakelijke klant bent, vormen deze voorwaarden de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot uw aankoop. U erkent dat u niet hebt vertrouwd op enige verklaring, belofte, verklaring, verzekering of garantie die door of namens ons is gedaan of gegeven en die niet in deze voorwaarden is uiteengezet, en dat u geen aanspraak kunt maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of een onjuiste voorstelling van zaken door nalatigheid. gebaseerd op enige verklaring in dit Contract.

(b) Onze werknemers of agenten zijn niet bevoegd om enige verklaring af te leggen met betrekking tot de Apparatuur en/of Producten, tenzij dit schriftelijk is bevestigd door een directeur en enig advies of aanbeveling door ons aan u is gegeven met betrekking tot de opslag, toepassing of gebruik van de Apparatuur en /of Producten die niet schriftelijk door een directeur zijn bevestigd, worden geheel op eigen risico gevolgd of uitgevoerd.

1.5 Wettelijke rechten: Als u een consumentenklant bent, hebben deze voorwaarden geen invloed op uw wettelijke rechten. Elk onderdeel van deze voorwaarden dat anderszins uw rechten als consument zou uitsluiten of beperken, zal in die mate geen kracht of gevolg hebben.

1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle nabestellingen die u plaatst, tenzij wij u anders informeren.

2. WOORDENLIJST VAN BELANGRIJKE DEFINITIES

2.1 Begrippenlijst: in deze termen hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

(a) Kosten: betekent onze kosten van tijd tot tijd voor de huur van Apparatuur, het verlenen van Diensten en/of de verkoop van een Product aan u.

(b) Contract: betekent ons contract met u om de Producten, Diensten of Apparatuur te leveren, waarin deze voorwaarden zijn opgenomen.

(c) Uitrusting: alle klassen van geprefabriceerde en verplaatsbare gebouwen, oprichtbare constructies, accessoires en aanvullende uitrusting, die door ons aan u worden verhuurd.

(d) Groepsmaatschappijen: betekent elke dochteronderneming, holdingmaatschappij of dochteronderneming van een dergelijke holdingmaatschappij; alle termen als zodanig zijn gedefinieerd in de Companies Act 2006.

(e) Huurperiode: betekent de periode die begint en inclusief de datum waarop de Apparatuur bij u wordt afgeleverd of door u wordt opgehaald tot de datum waarop de Apparatuur aan ons wordt terugbezorgd of de huur anderszins door de partijen wordt beëindigd.

(f) Aansprakelijkheid: betekent aansprakelijkheid voor alle schade, claims, procedures, acties, beloningen, uitgaven, kosten (inclusief maar niet beperkt tot alle juridische kosten en uitgaven) en alle andere verliezen of aansprakelijkheden.

(g) Minimale huurperiode: betekent de minimale huurperiode, die de periode van 4 weken vanaf het begin van de huurperiode zal zijn, of een andere periode zoals gespecificeerd in de orderbevestiging.

(h) Producten: betekent de producten die door ons aan u worden verkocht.

(i) Diensten: betekent de diensten en/of werkzaamheden (indien van toepassing) die door ons voor u moeten worden uitgevoerd, hetzij in combinatie met de huur van Apparatuur (inclusief eventuele levering en/of ophalingen) of anderszins.

2.2 Onder “Schrijven” vallen ook e-mails . Wanneer we in deze voorwaarden de woorden ‘schrijven’ of ‘geschreven’ gebruiken, omvat dit ook e-mails.

3. ONS CONTRACT MET U

3.1 Wat we gaan doen. Wij zullen de Producten leveren, de Apparatuur huren en/of de Diensten aan u leveren op basis van deze voorwaarden. U betaalt de kosten aan ons.

3.2 Hoe wij uw bestelling accepteren. Onze acceptatie van uw bestelling vindt plaats wanneer wij u (per e-mail of post) een orderbevestiging sturen waarin wordt bevestigd dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd. Op dat moment komt het Contract tussen u en ons tot stand.

3.3 Offertes: eventuele door ons uitgebrachte offertes zijn schattingen en binden ons niet.

4. ONZE PRODUCTEN EN APPARATUUR

4.1 Producten kunnen enigszins afwijken. Wij behouden ons het recht voor om Apparatuur en/of Producten te leveren die vergelijkbaar of vergelijkbaar zijn met de door u bestelde apparatuur. Alle foto's, tekeningen en specificaties die op onze website worden getoond of die wij aan u verstrekken, zijn slechts als voorbeeld bedoeld. Het is uw verantwoordelijkheid om de exacte afmetingen en specificaties te controleren en schriftelijk met ons te bevestigen, als dit voor u belangrijk is.

4.2 Beschikbaarheid: Onze producten en apparatuur worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid op de datum van levering. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Producten of Apparatuur.

4.3 Geschiktheid: Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Producten, Apparatuur en Diensten die u bestelt geschikt zijn voor het door u gewenste doel.

4.4 Specificaties:

(a) Als u ons specificaties of afmetingen verstrekt, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.

(b) Wanneer wij Producten, Apparatuur of Diensten voor u leveren volgens uw speciale vereisten of voor uw speciale doel (al dan niet geheel of gedeeltelijk opgenomen in onze eigen specificaties), zult u binnen een redelijke termijn alle noodzakelijke specificaties verstrekken om ons in staat te stellen volledige levering

4.5 Intellectuele eigendomsrechten:

(a) Alle intellectuele eigendomsrechten op onze ontwerpen, gegevensbladen, verpakkingen en literatuur blijven te allen tijde ons eigendom. Wij verlenen u een niet-exclusieve licentie voor zover strikt noodzakelijk om redelijk gebruik te maken van de Producten, Apparatuur en Diensten die wij leveren.

(b) U zult ons volledig vrijwaren van alle aansprakelijkheid die wij oplopen met betrekking tot of in verband met een claim van een derde partij wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten, die ontstaat als gevolg van het voldoen aan uw vereisten.

4.6 Wijzigingen aan producten, apparatuur en diensten. We kunnen onze producten, apparatuur of diensten wijzigen om wijzigingen in de relevante wet- en regelgevingsvereisten weer te geven en/of om technische aanpassingen en verbeteringen aan te brengen.

4.7 Planning en andere regelgeving: Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over alle bouwvergunningen, bouwvergunningen en andere toestemmingen, licenties en toestemmingen beschikt die nodig kunnen zijn voor de installatie en het gebruik van de Producten en Apparatuur, of voor het verstrekken van de Diensten.

5. LEVERING, OPHALING EN DIENSTEN

5.1 Bezorg- en ophaalkosten.

(a) De kosten van bezorging en ophalen aan het einde van de Huurperiode zullen zijn zoals aan u meegedeeld op het moment dat u uw bestelling plaatst, of in de orderbevestiging.

(b) U betaalt de kosten van eventuele hijs- of speciale apparatuur die nodig is voor het plaatsen van de Producten of Apparatuur, of voor het hijsen ervan bij het ophalen.

5.2 Bezorg- en ophaaltijden

(a) Wij nemen contact met u op om een ​​leverings- of ophaaldatum voor producten of apparatuur en de datum voor het verlenen van diensten overeen te komen.

(b) Leverings- en ophaaltijden worden gegeven als schattingen en de tijd zal niet van essentieel belang zijn. Hoewel we onze redelijke inspanningen zullen leveren om aan uw leverings-, ophaal- of voltooiingsvereisten te voldoen, zijn we niet verplicht om Producten of Apparatuur of Diensten op een bepaalde datum te leveren (of beschikbaar te stellen voor inzameling), of om Apparatuur op een bepaalde datum op te halen.

5.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze controle. Als onze levering van de Producten, Apparatuur of Diensten wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze controle (waaronder een ongeval of defect tijdens de levering), nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen, en zullen wij stappen ondernemen om de gevolgen van deze gebeurtenis tot een minimum te beperken. de vertraging. Indien wij dit doen, zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door het evenement. Bent u een zakelijke klant, dan kunnen wij eventuele extra kosten die wij hierdoor maken, bij u in rekening brengen.

5.4 Als u ons geen toegang verleent. Als u ons geen toegang geeft tot uw eigendom om de Producten of Apparatuur af te leveren of op te halen of de Diensten uit te voeren (anders dan vanwege gebeurtenissen buiten uw controle), zoals afgesproken, dan:

(a) u betaalt de kosten van een mislukte levering of ophaling, en ook van elke latere levering of ophaling, samen met de opslagkosten en alle andere kosten en uitgaven die wij maken als gevolg van de vertraging, uitstel of annulering van de levering of ophaling.

(b) Wanneer wij Apparatuur door u ter huur afleverden, betaalt u kosten voor de huur van de Apparatuur alsof de Huurperiode vermeld was op de datum waarop werd geprobeerd de Apparatuur af te leveren. Indien wij aan het einde van de huurperiode Apparatuur ophalen, loopt de Huurperiode door.

(c) Als we, ondanks onze redelijke inspanningen, niet in staat zijn contact met u op te nemen of de levering of toegang opnieuw te regelen, kunnen we het contract beëindigen en is clausule 11.4 van toepassing.

5.5 Jouw verantwoordelijkheden:

(a) U moet ons onmiddellijk alle informatie verstrekken waar wij redelijkerwijs om vragen in verband met de levering of levering van de Producten, Apparatuur of Diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij de levering of ophaling veroorzaakt doordat u dergelijke informatie niet onmiddellijk verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd.

(b) Als u ermee instemt de Producten of Apparatuur bij ons op te halen, moet u dit op de overeengekomen datum doen. Als u dit niet doet, kunnen wij opslagkosten in rekening brengen die wij maken als gevolg van de vertraging bij het ophalen van de Producten of Apparatuur.

(c) Als u een zakelijke klant bent en wij Diensten verlenen met betrekking tot de huur van Apparatuur of de installatie van Producten, vallen de personen die de Diensten uitvoeren onder uw verantwoordelijkheid. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat deze personen uw instructies opvolgen, behalve voor zover de personen die de Diensten uitvoeren nalatig zijn.

(d) Diensten: U moet voldoende toegang van en naar de relevante locatie toestaan ​​en/of verkrijgen en voldoende laadruimte, faciliteiten, apparatuur en toegang tot stroomvoorzieningen en nutsvoorzieningen aanschaffen voor onze werknemers, onderaannemers en/of agenten (inclusief ondersteuning voertuigen) om hen in staat te stellen de Diensten uit te voeren, inclusief het leveren van alle installaties, energie en arbeid die nodig zijn voor het laden of lossen van de Producten of Apparatuur. U zorgt ervoor dat de locatie waar de Diensten moeten worden uitgevoerd, wordt ontruimd en gereedgemaakt voordat de Diensten van start gaan.

(e) Veiligheid van de locatie: U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, agenten en onderaannemers op uw eigendom of locatie, en om ervoor te zorgen dat de eigendom of locatie geschikt is voor ons om de producten of apparatuur te lossen of af te leveren en om de Diensten uit te voeren.

(f) Toegang voor levering en ophaling: U moet zorgen voor een geschikte toegangsroute voor levering en verzameling van de Producten of Apparatuur met onbeperkte toegang en benadering voor alle ondersteunende voertuigen en personeel, en zorgen voor geschikte funderingen of spoorbanen op een geschikte plaats voor het laden en lossen en waarop de Producten of Apparatuur kunnen rusten. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de grondomstandigheden veilig en geschikt zijn voor alle ondersteuningsvoertuigen, en om te zorgen voor de benodigde uitrusting om deze handeling uit te voeren. Indien dit nodig mocht zijn, bent u verantwoordelijk voor het betalen van de kosten voor het terughalen van onze voertuigen. U krijgt tevens eventuele 'Rode Route'-ontheffingen die nodig zijn om de levering of ophaling van de Producten of Apparatuur te laten plaatsvinden. Alle kosten die tijdens het bezorgen en ophalen worden gemaakt, inclusief tolgelden en parkeerkosten/boetes, worden door ons in rekening gebracht.

(g) Elektriciteitsvoorzieningen: het is uw verantwoordelijkheid om ter plaatse te zorgen voor aansluiting en ontkoppeling van alle elektriciteitsleidingen.

(h) Verzekering: u zult al onze werknemers, bedienden, agenten en/of onderaannemers die zich op uw locatie/eigendom bevinden, verzekeren tegen alle daden van nalatigheid.

5.6 Schadeloosstelling: U zult ons vrijwaren van alle aansprakelijkheid die wij lijden of oplopen voortvloeiend uit of in verband met:

(a) enig verlies of persoonlijk letsel geleden door een van onze werknemers, agenten of onderaannemers; of

(b) schade aan voertuigen of uitrusting;

die voortvloeit uit of verband houdt met de omstandigheden van uw eigendom of locatie, de toestand van apparatuur of apparaten op uw eigendom of locatie, of uit nalatigheid of schending van wettelijke plichten van uw kant of die van uw werknemers, agenten, onderaannemers of een derde partij onder uw controle of leiding (anders dan onze eigen medewerkers).

5.7 Inspectie bij aflevering

(a) U dient een redelijke inspectie van de Producten of Apparatuur uit te voeren bij levering (of wanneer u ze bij ons ophaalt). U dient ons binnen drie dagen na ontvangst bij levering op de hoogte te stellen van eventuele schade of defecten, of voordat u de Producten of Apparatuur bij het ophalen uit ons pand verwijdert.

(b) Als u zelf de levering van Producten, of de levering of retournering van Apparatuur regelt, bent u verantwoordelijk voor alle schade die ontstaat tijdens het transport.

(c) Als u een zakelijke klant bent en u ons niet op de hoogte stelt van schade of defecten aan Producten of Apparatuur, wordt u geacht de Producten of Apparatuur te hebben aanvaard en heeft u geen enkele claim met betrekking tot dergelijke schade of apparatuur. gebreken die op dat moment bij een redelijke inspectie ontdekt konden worden. Dit doet geen afbreuk aan uw rechten met betrekking tot gebreken die na dit tijdstip onder 12 ontstaan.

(d) Ontvangst, erkenning en onderzoek door ons van een claim houdt niet in dat wij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de claim erkennen.

5.8 Deelleveringen (in overeenstemming met de Overeenkomst of, met redelijke rechtvaardiging, als afwijking van de overeenkomst) worden geacht afzonderlijke Overeenkomsten te vertegenwoordigen.

6. VERHUUR VAN UITRUSTING

6.1 Verhuur van uitrusting:

(a) Wanneer wij overeenkomen om Apparatuur aan u te verhuren, zullen wij de Apparatuur aan u verhuren voor elke tussen ons overeengekomen periode, of (als er geen vaste periode is overeengekomen) de Huurperiode.

(b) De huur van elk apparaat in de relevante huurperiode vormt een afzonderlijk contract dat gescheiden zal zijn van elk ander contract met betrekking tot andere apparatuur.

6.2 Conditie van de apparatuur: De apparatuur wordt geacht in goede staat te zijn en vrij van schade of defecten op het moment van levering aan of ophaling door u, tenzij wij binnen drie dagen na levering of ophaling van eventuele schade een kennisgeving van u ontvangen.

6.3 Geschiktheid:

(a) Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Apparatuur geschikt is voor het doel waarvoor u deze nodig heeft, en wij geven geen enkele voorwaarde of garantie dat de Apparatuur geschikt is voor uw doeleinden.

(b) U moet ervoor zorgen dat de Apparatuur geschikt is voor gebruik op uw eigendom of locatie. Het is uw verantwoordelijkheid om een ​​risicobeoordeling en brandrisicobeoordeling met betrekking tot de Apparatuur op uw eigendom of locatie uit te voeren.

6.4 Uw verplichtingen: tijdens de huurperiode moet u:

(a) redelijke zorg dragen voor de Apparatuur en deze op de juiste wijze onderhouden en deze alleen gebruiken voor het juiste doel, op een veilige en correcte manier, in overeenstemming met de bedienings- en/of veiligheidsinstructies die aan u zijn verstrekt of aan u zijn verstrekt en alle toepasselijke wet- of regelgeving (inclusief eventuele voorschriften van het Institution of Electrical Engineers (IEE);

(b) geen labels of identificatietekens beschadigen of verwijderen van en/of interfereren met de Apparatuur, de werkingsmechanismen ervan of andere delen ervan. U mag op geen enkel moment onze naam of een van onze handelsmerken op de Apparatuur wijzigen of beschadigen;

(c) de Apparatuur regelmatig inspecteren en ons onmiddellijk en in ieder geval binnen 24 uur op de hoogte stellen van eventuele defecten, verlies en/of schade aan de Apparatuur. U dient ons ook onmiddellijk, en in ieder geval binnen 24 uur, op de hoogte te stellen van elk ongeval dat de dood, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen tot gevolg heeft;

(d) adequate en passende maatregelen nemen om de Apparatuur te beschermen tegen diefstal, schade en/of andere risico’s;

(e) ons, onze werknemers, personeelsleden, agenten en/of onderaannemers in staat stellen redelijke toegang te hebben tot de Apparatuur om dezelfde Apparatuur te inspecteren, testen, aanpassen, repareren of vervangen, inclusief het verkrijgen van toegang tot alle eigendommen waar de Apparatuur zich bevindt;

(f) de Apparatuur niet verplaatsen van de locatie waar deze wordt afgeleverd of voor het eerst geplaatst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;

(g) verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren (en de kosten van het uitvoeren van) alle tests, onderzoeken en/of controles met betrekking tot de Apparatuur die vereist zijn door wetgeving, beste praktijken en/of bedieningsinstructies, behalve voor zover wij ermee hebben ingestemd om deze te verstrekken deze als onderdeel van eventuele Diensten;

(h) de Apparatuur niet repareren of proberen te repareren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

(i) niets doen of nalaten waardoor een verzekeringspolis met betrekking tot de Apparatuur ongeldig wordt of kan worden geacht;

(j) Apparatuur niet blijven gebruiken als deze beschadigd is;

(k) ervoor te zorgen dat wanneer de Apparatuur brandstof, olie en/of elektriciteit nodig heeft, het juiste type en/of de juiste spanning wordt gebruikt en dat, indien van toepassing, de Apparatuur op de juiste manier wordt geïnstalleerd door een gekwalificeerd en bekwaam persoon.

6.5 Routineonderhoud: Wij zullen, op eigen kosten, al het routineonderhoud en reparaties aan de Apparatuur uitvoeren tijdens de Huurperiode (maar u gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het aanbrengen van alle smeeroliën en ander onderhoud zoals beschreven in de bedieningsinstructies) en alle reparaties die nodig zijn als gevolg van normale slijtage en/of een inherente fout in de Apparatuur. U bent verantwoordelijk voor de kosten van alle andere reparaties en inspecties (zoals, maar niet beperkt tot, elektrische werkzaamheden) die nodig zijn voor de Apparatuur tijdens de Huurperiode.

6.6 Teruggave van apparatuur:

(a) U moet de Apparatuur in goede staat en in goede staat (met uitzondering van redelijke slijtage) in een schone staat en vrij van gevaarlijk afval retourneren, samen met alle licenties, registratie- en andere documenten met betrekking tot de Apparatuur.

(b) Als de Apparatuur in beschadigde, onreine en/of defecte staat wordt geretourneerd (behalve als deze het gevolg is van normale slijtage en/of een inherente fout in de Apparatuur), betaalt u ons voor de kosten van eventuele reparatie en/of reiniging. (inclusief de kosten voor het inschakelen van gespecialiseerde aannemers om gevaarlijk of niet-identificeerbaar afval te verwijderen) die nodig zijn om de Apparatuur terug te brengen in een staat die geschikt is voor hergebruik. U betaalt deze kosten op eerste verzoek.

(c) U moet ons vóór de ophaling de sleutels van de Apparatuur overhandigen en alle meubels en materialen in de Apparatuur op de juiste manier beveiligen voordat u deze ophaalt. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade veroorzaakt aan de Apparatuur of de inhoud van de Apparatuur (ongeacht of deze eigendom is van ons of van u) doordat meubilair of materiaal niet is beveiligd.

6.7 Verlies of schade tijdens de huurperiode: Wanneer apparatuur verloren gaat, onherstelbaar beschadigd raakt of wordt gestolen tijdens de huurperiode:

(a) u betaalt aan ons de kosten die wij mogelijk maken bij het opsporen of terugvinden van verloren of gestolen Apparatuur;

(b) als de Apparatuur onherstelbaar beschadigd is of niet binnen 14 dagen wordt hersteld, betaalt u ons de vervangingskosten van de Apparatuur (op basis van nieuw voor oud).

(c) de Huurperiode loopt door totdat de Apparatuur is teruggevonden of u de vervangingskosten voor de Apparatuur betaalt, en u betaalt de volledige Kosten die voor die periode voor dergelijke Apparatuur van toepassing zouden zijn geweest. Als u de vervangingskosten voor de Apparatuur betaalt, kunnen wij u (naar eigen goeddunken) vervangende apparatuur leveren of de Huurperiode beëindigen.

6.8 Vroegtijdige beëindiging van de huurperiode: Zowel u als wij kunnen de overeenkomst voor de huur van de Apparatuur beëindigen vóór de overeengekomen einddatum, met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van vier weken, behalve dat een dergelijke opzegtermijn niet kan verstrijken vóór het einde van de minimale huurperiode.

6.9 Schadeloosstelling: U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en ons volledig schadeloos te stellen voor elke aansprakelijkheid die wij lijden als gevolg van uw huur, gebruik of opslag van de Apparatuur.

7. EIGENDOM EN VERZEKERING

7.1 Producten:

(a) Het verzekeringsrisico van de Producten gaat op u over bij voltooiing van de levering op de overeengekomen afleverlocatie, of bij het ophalen door u.

(b) Als u een consumentenklant bent , gaat het eigendom van de Producten op u over op de laatste datum van levering (of ophaling) en volledige betaling in beschikbare middelen voor de prijs van de Producten.

(c) Als u een zakelijke klant bent , gaat het eigendom van de Producten op u over op de laatste datum van levering (of ophaling) en volledige betaling in beschikbare fondsen voor de prijs van de Producten en voor alle andere producten of diensten die door ons aan u worden geleverd. u of een van uw groepsmaatschappijen.

7.2 Uitrusting:

(a) Het verzekeringsrisico van de Apparatuur gaat op u over zodra de levering op de overeengekomen afleverlocatie is voltooid (of door u of uw tussenpersoon bij ons is opgehaald) en blijft bij u totdat de Apparatuur weer in ons bezit is. Met inachtneming van de overige voorwaarden van dit Contract bent u verantwoordelijk voor alle schade aan of verlies aan de Apparatuur.

(b) Het eigendom van de Apparatuur blijft te allen tijde bij ons. U heeft geen recht op, titel of belang in de Apparatuur, behalve dat deze aan u wordt verhuurd, en u mag het recht op achterhouding, vervreemding of omgang met de Apparatuur niet verkopen, toewijzen, verpanden, belasten, beveiligen, verhuren, achterhouden, uitoefenen. eigendomsrecht op de Apparatuur op welke wijze dan ook.

7.3 Verzekering voor apparatuur:

(a) U dient de Apparatuur en de accessoires tijdens de Huurperiode volledig verzekerd te houden tot de volledige vervangingswaarde tegen alle normale risico's, inclusief verlies of schade door diefstal, brand, ongeval of overstroming. U dient ons op ieder moment vóór of tijdens de Huurperiode onverwijld een kopie van uw verzekeringspolis te verstrekken.

(b) U wijst ons hierbij onherroepelijk aan als uw enige agenten en de enige personen die alle bedragen ontvangen die uit hoofde van een dergelijke verzekering verschuldigd zijn, en om met de verzekeraars te onderhandelen, overeenstemming te bereiken of compromissen te sluiten over de aldus te betalen bedragen. Eventuele verzekeringsgelden worden als volgt toegepast:

(i) Als de Apparatuur beschadigd is en deze naar de mening van de verzekeraars economisch kan worden gerepareerd, ter vergoeding van de schade.

(ii) In ieder geval, naar eigen goeddunken, hetzij ter vervanging door andere soortgelijke apparatuur (op een nieuw-voor-oud-basis) waarop deze voorwaarden dan van toepassing zijn, hetzij ter compensatie van ons voor alle verliezen die we hebben geleden als gevolg van het verlies of de schade , waarbij het eventuele overschot aan u wordt uitbetaald en het eventuele tekort door u wordt aangevuld.

7.4 Eigendomsvoorbehoud: Bent u een zakelijke klant , dan gelden tevens de volgende voorwaarden

(a) Totdat de eigendom van de Producten op u is overgegaan, zult u:

(i) de Producten gescheiden op te slaan van alle andere goederen die u in uw bezit heeft, zodat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als ons eigendom;

(ii) geen identificatiemerktekens of verpakkingen op of met betrekking tot de Producten verwijderen, onleesbaar maken of onleesbaar maken;

(iii) de Producten in goede staat houden en verzekerd houden tegen alle risico's voor de volledige prijs vanaf de datum van levering of afhaling door u;

(iv) ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u te maken krijgt met een Standaardgebeurtenis vermeld in artikel 11.2 hieronder; En

(v) ons de informatie met betrekking tot de Producten te verstrekken die wij van tijd tot tijd nodig hebben.

(b) Met inachtneming van clausule 7.4(c) mag u de Producten doorverkopen of gebruiken in het kader van uw normale bedrijfsuitoefening (maar niet anderszins) voordat wij de betaling voor de Producten ontvangen. Als u de Producten vóór dat tijdstip doorverkoopt:

(i) u doet dit als opdrachtgever en niet als onze agent; En

(ii) gaat het eigendom van de Producten van ons over op u onmiddellijk vóór het moment waarop de wederverkoop plaatsvindt.

(c) Als u, voordat het eigendom van de Producten op u overgaat, te maken krijgt met een van de in clausule 11.2 hieronder genoemde Standaardgebeurtenissen, of als wij van mening zijn dat een dergelijke gebeurtenis op het punt staat te gebeuren en u hiervan op de hoogte stellen, dan:

(i) uw recht om de Producten door te verkopen of deze te gebruiken in het kader van uw bedrijfsactiviteiten eindigt onmiddellijk; En

(ii) op ​​voorwaarde dat de Producten niet zijn doorverkocht of onherroepelijk in een ander product zijn opgenomen, en zonder enig ander recht of rechtsmiddel dat wij hebben te beperken, kunnen wij u op elk moment verzoeken de Producten te leveren en, als u dit niet doet, betreed zo snel mogelijk een van uw gebouwen of een locatie van een derde partij waar de Producten zijn opgeslagen om deze op te halen.

(d) Indien het eigendomsrecht op de Producten nog niet is overgegaan, kunnen wij niettemin een vordering tegen u instellen voor de aankoopprijs en alle andere bedragen die u verschuldigd bent met betrekking tot de goederen, niettegenstaande Sectie 49 Sale of Goods Acts 1979.

7.5 In gevallen waarin we een vervoersovereenkomst sluiten en/of verzekering regelen voor goederen tijdens het transport, worden we geacht op te treden als uw agent en zijn subsecties (2) en (3) van sectie 32 Sale of Goods Act 1979 niet van toepassing. .

7.6 Bijkomende verantwoordelijkheden: Als we goederen of andere eigendommen (inclusief Producten die door ons zullen worden geleverd of goederen die bedoeld zijn om te worden opgenomen in of gebruikt op Producten of in Diensten) die toebehoren aan u of een derde partij opslaan, vervoeren of eraan werken (en ze worden verpakt en vervoerd) op uw eigen risico en (behalve zoals bepaald in deze voorwaarden) zijn wij niet aansprakelijk jegens u of enige andere partij voor verlies, bederf of schade aan dergelijke goederen of andere eigendommen, op welke manier dan ook ontstaan ​​en of nalatigheid of anderszins.

8. KOSTEN EN BETALING

8.1 Wat u betaalt: De kosten voor de producten, diensten of huur van de apparatuur zijn zoals uiteengezet op onze website of in de orderbevestiging.

8.2 Wanneer moet u betalen:

(a) Betaling van Producten: tenzij we anders overeenkomen, moeten de volledige prijs van de Producten en de leveringskosten volledig worden betaald op het moment dat u uw bestelling plaatst.

(b) Huurkosten: tenzij we anders overeenkomen, moet u de bezorging, de ophaalkosten aan het einde van de huurperiode en de eerste 4 weken van de huurkosten vooraf betalen bij het plaatsen van uw bestelling. De huurkosten worden dagelijks berekend en alle overige huurkosten zullen wij maandelijks achteraf factureren.

(c) Diensten: tenzij we anders overeenkomen, moeten alle kosten voor diensten worden betaald voordat wij de diensten leveren.

8.3 Factuurbetalingen: U moet al onze facturen volledig betalen binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum.

8.4 Aanvullende diensten en producten: Wij behouden ons het recht voor om (tegen onze dan geldende tarieven) de prijs in rekening te brengen voor alle geleverde diensten of producten of door ons gemaakte kosten die bovenop uw oorspronkelijke bestelling komen.

8.5 BTW: Al onze kosten en lasten zijn, tenzij anders vermeld, exclusief eventuele toepasselijke BTW, die bovendien tegen het toepasselijke tarief in rekening wordt gebracht.

8.6 Wijziging huurkosten:

(a) Er is geen vergoeding of aftrek toegestaan ​​op de kosten voor de huur van Apparatuur met betrekking tot een periode waarin u de Apparatuur niet gebruikt.

(b) Wij behouden ons het recht voor om de kosten voor de huur van apparatuur tijdens de huurperiode te wijzigen door u op elk moment na het verstrijken van de minimale huurperiode schriftelijk op de hoogte te stellen met een opzegtermijn van vier weken.

8.7 Gevolgen van niet-betaling: Als u een volledige betaling niet op de vervaldatum uitvoert, kunnen wij, onverminderd eventuele andere rechten die wij mogelijk hebben op grond van deze voorwaarden of anderszins:

(a) u rente in rekening brengen (zowel vóór als na de uitspraak) over het onbetaalde bedrag tegen een tarief van 8% boven de basisrente van de Bank of England die van tijd tot tijd van kracht is of, indien hoger en van toepassing, in overeenstemming met de Late Betaling van Commercial Debts (Interest) Act 1998, zoals gewijzigd;

(b) u alle kosten en kosten in rekening brengen die wij redelijkerwijs moeten maken bij het terugvorderen van het uitstaande geld of de Apparatuur, inclusief (maar niet beperkt tot) de kosten van incassobureaus en juridische kosten en verschotten;

(c) de levering van, of de inning door u, van andere Producten of Diensten aan u opschorten, ongeacht of deze verband houden met de kosten die niet zijn betaald;

(d) beëindig het huurcontract voor de Apparatuur door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, en haal de Apparatuur op van uw locatie of eigendom. U betaalt aan ons alle kosten en uitgaven die zijn gemaakt bij het regelen van een dergelijke incasso.

8.8 Volledige betaling: Als u een zakelijke klant bent , dient u alle bedragen die u op grond van deze voorwaarden aan ons verschuldigd bent, te betalen zonder enige verrekening, aftrek, tegenvordering en/of enige andere inhouding van geld.

8.9 Creditrekening: Naar eigen goeddunken kunnen wij u toestaan ​​onze kosten voor producten, diensten of apparatuur achteraf te betalen. Het kredietniveau dat wij u toestaan, wordt door ons geheel naar eigen goeddunken bepaald. Wij behouden ons het recht voor om onze overeenkomst voor de huur van Apparatuur en/of de levering van Diensten te beëindigen of op te schorten als het voortzetten ervan ertoe zou leiden dat u de kredietlimiet overschrijdt die wij u hebben gesteld, of als u de kredietlimiet al heeft overschreden.

9. UW RECHTEN OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN

9.1 Huurovereenkomsten:

(a) U kunt het Contract voor de huur van de Apparatuur beëindigen vóór de overeengekomen einddatum, met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van vier weken, behalve dat een dergelijke opzegtermijn niet vóór het einde van de Minimale Huurperiode kan verstrijken.

(b) Als u uw bestelling voor Apparatuur annuleert vóór de levering of het ophalen van de Apparatuur, hebben wij recht op betaling van alle voorbereidingskosten en worden alle huurkosten voor de Minimale Huurperiode aan u in rekening gebracht. Dit artikel is niet van toepassing als u een consumentenklant bent en artikel 10 is van toepassing.

9.2 Aankoop van Producten: Bestellingen voor Producten kunnen niet worden geannuleerd zonder onze toestemming, tenzij u een consumentenklant bent en clausule 10 van toepassing is. Als u een bestelling voor Producten annuleert zonder onze toestemming:

(a) als u een zakelijke klant bent, moet u de volledige prijs voor de Producten betalen; En

(b) u een consumentenklant bent, moet u alle kosten en uitgaven die wij hebben gemaakt bij het verwerken en voorbereiden van uw Bestelling, en eventuele andere vergoedingen volgens de wet, betalen.

9.3 Diensten: Als u uw bestelling voor Diensten annuleert voordat u de Diensten uitvoert, hebben wij recht op betaling van alle voorbereidingskosten. Bovendien, als

(a) u bent een zakelijke klant, u dient de volledige prijs voor de geannuleerde Diensten te betalen (minus de voorbereidingskosten)

(b) u een consumentenklant bent, moet u een dergelijke compensatie volgens de wet betalen.

9.4 Uw recht om van gedachten te veranderen: als u een consument bent, heeft u mogelijk het recht om van gedachten te veranderen en uw contract met ons onder bepaalde omstandigheden te beëindigen. Zie clausule 10 hieronder.

9.5 Als wat u gekocht heeft defect is of verkeerd beschreven is, heeft u mogelijk het wettelijke recht om het Contract te beëindigen of om het product te laten repareren of vervangen of om een ​​dienst opnieuw uit te voeren of om uw geld geheel of gedeeltelijk terug te krijgen. Zie clausule 12 en clausule 13;

9.6 Het beëindigen van de overeenkomst vanwege iets dat wij hebben gedaan of gaan doen . U kunt de overeenkomst opzeggen als u daartoe een wettelijk recht heeft vanwege iets dat wij hebben gedaan of gaan doen.

10. UW RECHT OM VAN GEDRAG TE VERANDEREN ALS U CONSUMENT BENT

10.1 Dit artikel 10 is alleen van toepassing als u een consumentenklant bent.

10.2 Als u een consumentenklant bent en uw bestelling online, telefonisch of buiten onze vestigingen heeft gedaan, heeft u mogelijk het wettelijke recht om binnen 14 dagen van gedachten te veranderen en een terugbetaling te ontvangen. Deze rechten, onder de Consumer Contracts Regulations 2013, worden in deze voorwaarden gedetailleerder uitgelegd.

10.3 Uitsluitingen: Uw recht om van gedachten te veranderen is niet van toepassing met betrekking tot:

(a) Producten die volgens uw specificaties zijn gemaakt of voor u zijn gepersonaliseerd; of

(b) Diensten of contracten voor de huur van Apparatuur die volledig zijn uitgevoerd.

10.4 Annuleringstermijn: De termijn waarin u van gedachten kunt veranderen bedraagt ​​14 dagen na:

(a) de dag waarop u (of uw genomineerde) de Producten ontvangt of ophaalt;

(b) in het geval van Diensten of huur van Apparatuur, 14 dagen na de dag waarop wij u een e-mail sturen om te bevestigen dat wij uw bestelling accepteren. Zodra wij de Diensten hebben afgerond, kunt u echter niet meer van gedachten veranderen, ook al loopt de periode nog.

Als u annuleert nadat wij met de Diensten zijn begonnen of nadat de huurperiode van Apparatuur is begonnen, moet u ons betalen voor de geleverde Diensten of het gehuurde Apparatuur tot het moment dat u ons laat weten dat u van gedachten bent veranderd.

10.5 Hoe opzeggen: U kunt de overeenkomst op een van de volgende manieren opzeggen:

(a) contact met ons opnemen via e-mail met behulp van de onderstaande gegevens. Vertel ons wat u heeft gekocht, wanneer u het heeft besteld of ontvangen en uw naam en adres. U kunt ook het herroepingsformulier aan het einde van deze voorwaarden invullen en scannen; En

(b) per post, door ons te schrijven met details over wat u hebt gekocht, wanneer u het hebt besteld of ontvangen en uw naam en adres, of door het herroepingsformulier aan het einde van deze voorwaarden in te vullen en naar ons te sturen.

10.6 Als u de overeenkomst annuleert nadat Producten of Apparatuur bij u zijn afgeleverd of door u zijn opgehaald, moet u ervoor zorgen dat deze aan ons worden geretourneerd of dat wij deze ophalen. U dient binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u het contract wilt beëindigen contact op te nemen met onze klantenservice via onderstaande gegevens om de bezorging of ophaling te regelen.

10.7 Kosten die u moet betalen: Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen, moet u:

(a) de kosten van retourzending betalen. De incassokosten zijn de directe incassokosten voor ons; En

(b) de kosten betalen van alle werkzaamheden die we uitvoeren om het Product te verwijderen of te de-installeren

10.8 Terugbetaling en inhoudingen: Als u van gedachten verandert en recht heeft op terugbetaling, zullen wij u de prijs terugbetalen die u voor de Producten heeft betaald (inclusief bezorgkosten) en alle kosten voor de huur van Apparatuur of Diensten. Wij kunnen echter de volgende inhoudingen op de prijs doen (of als wij u al hebben terugbetaald, betaalt u de volgende bedragen terug):

(a) enige waardevermindering van de Producten, als deze is veroorzaakt door uw behandeling of gebruik ervan op een manier die op onze locatie niet zou zijn toegestaan;

(b) indien wij een Dienst of Apparatuur te huur hebben geleverd, een bedrag voor de levering van de Dienst of de huur van de Apparatuur voor de periode waarvoor deze is geleverd of gehuurd, eindigend op het tijdstip waarop u ons vertelde dat u uw verstand. Het bedrag zal in verhouding staan ​​tot het geleverde, in vergelijking met de volledige dekking van het contract.

Wij vergoeden alleen de bezorgkosten tot maximaal de kosten van de goedkoopste bezorgmethode die u had kunnen kiezen.

10.9 Wij betalen u terug via de methode die u voor de betaling heeft gebruikt. Uw terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u van gedachten bent veranderd, tenzij u, tenzij u de Producten zelf aan ons retourneert, in welk geval de terugbetaling plaatsvindt binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij het Product hebben ontvangen. van u terug of, indien eerder, de dag waarop u ons het bewijs levert dat u het product naar ons heeft teruggestuurd.

10.10 Zelfs nadat u uw contract heeft opgezegd, bent u wettelijk verplicht om de Producten of Apparatuur in uw bezit te houden en redelijke zorg te dragen voor de Producten of Apparatuur zolang deze in uw bezit zijn.

10.11 Wettelijke rechten: Als consument heeft u altijd wettelijke rechten met betrekking tot Producten of Apparatuur die defect zijn of niet zoals beschreven. Deze wettelijke rechten worden niet beïnvloed door het retourbeleid in dit artikel 10.

11. ONZE RECHTEN OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN OF OP TE SCHORTEN

11.1 Ons recht om de overeenkomst te beëindigen. Wij kunnen het Contract beëindigen of opschorten:

(a) als een van de Standaardgebeurtenissen van toepassing is; of

(b) als wij opzeggen om de Huurperiode te beëindigen, zoals toegestaan ​​door artikel 6.8.

11.2 Standaardgebeurtenissen: De standaardgebeurtenissen zijn:

(a) u nalaat een betaling aan ons te doen op grond van het Contract of een ander contract met ons op de vervaldatum;

(b) u de voorwaarden van het Contract schendt en, indien de schending kan worden verholpen, de schending niet hebt verholpen binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving waarin wordt geëist dat de schending wordt verholpen;

(c) u voortdurend de voorwaarden van het Contract schendt;

(d) u ​​onvolledige, materieel onnauwkeurige of misleidende feiten en/of informatie verstrekt in verband met het Contract;

(e) u probeert de Apparatuur te verkopen, of enige vorm van zekerheid over Apparatuur te verpanden, in rekening te brengen of te vestigen;

(f) u stopt of dreigt te stoppen met uw activiteiten;

(g) als individu of partnerschap wordt er een faillissementsaanvraag tegen u ingediend of wordt er een overeenkomst gesloten met uw schuldeisers, gaat u een individuele vrijwillige regeling aan of ondergaat u een soortgelijke actie in welk rechtsgebied dan ook;

(h) omdat u een bedrijf bent, u een vrijwillige of verplichte liquidatie aangaat, een bewindvoerder of administratief curator heeft aangesteld over al uw of een deel van uw activa, of een regeling treft of een regeling treft met uw schuldeisers, of een vrijwillige regeling voor het bedrijf aangaat, als er beslagleggingsbevel tegen u wordt uitgevaardigd, als er dwang-, executie- of ander juridisch proces wordt opgelegd aan uw eigendommen, of als u in welk rechtsgebied dan ook het slachtoffer wordt van een soortgelijke actie;

(i) wij redelijkerwijs van mening zijn dat u, op basis van uw kredietwaardigheid, niet in staat bent of zult zijn om aan uw verplichtingen uit hoofde van het Contract te voldoen; of

(j) we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een van de in clausules (a) – (i) hierboven genoemde gebeurtenissen zich waarschijnlijk zal voordoen en we stellen u daarvan op de hoogte.

11.3 Onze overige rechten. Naast ons recht om het Contract te beëindigen, en onverminderd andere rechten en rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan, kunnen wij, als zich een Standaardgebeurtenis voordoet:

(a) de uitvoering van Diensten opschorten en alle lopende Diensten onder het Contract of een ander contract met u (of een van uw Groepsmaatschappijen) stopzetten;

(b) een ander contract met u of een van uw groepsmaatschappijen beëindigen;

(c) zonder voorafgaande kennisgeving een van uw gebouwen (of gebouwen van derden met hun toestemming) betreden om de Apparatuur in beslag te nemen;

(d) het niet-geleverde deel van het Contract annuleren en de verzending van Producten stopzetten; En

(e) als u een zakelijke klant bent, eist u betaling van alle kosten (inclusief alle kosten voor de volledige minimale huurperiode) en alle andere bedragen die uitstaan ​​onder dit Contract of enig ander contract met u of een van uw Groepsmaatschappijen, al dan niet verschuldigd, die daarna opeisbaar wordt.

11.4 U moet ons compenseren. Als u een consumentenklant bent, zullen we, als we de Overeenkomst beëindigen in de situaties uiteengezet in clausule 11.1, al het geld terugbetalen dat u vooraf hebt betaald voor producten die we niet hebben geleverd, maar we kunnen u een redelijke vergoeding voor de nettokosten aftrekken of in rekening brengen. die wij zullen oplopen als gevolg van het verbreken van het Contract door u.

12. GARANTIE

12.1 Wij garanderen dat bij levering of ophaling, en gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van levering of ophaling ( garantieperiode ), de Producten:

(a) in alle materiële opzichten in overeenstemming zijn met hun beschrijving en eventuele relevante specificatie; En

(b) vrij zijn van materiële gebreken in ontwerp, materiaal en vakmanschap.

12.2 Behalve zoals vermeld in artikel 12.3 of 12.4, indien:

(a) u ons tijdens de garantieperiode binnen een redelijke tijd na ontdekking (en niet meer dan 14 dagen na ontdekking) schriftelijk op de hoogte stelt dat de Producten niet voldoen aan de garantie zoals uiteengezet in artikel 12.1;

(b) wij een redelijke kans krijgen om dergelijke Producten te onderzoeken; En

(c) u ons toestemming geeft om de ophaling van de Producten te regelen,

wij zullen, naar eigen goeddunken, de defecte Producten repareren of vervangen, of de prijs van de defecte Producten volledig terugbetalen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele andere kosten, inclusief kosten voor mislukte installatie.

12.3 Wij zijn in de volgende omstandigheden niet aansprakelijk voor het niet naleven van de garantie in clausule 12.1 door de Producten:

(a) u verder gebruik maakt van dergelijke Producten na ontdekking van het defect;

(b) het defect ontstaat doordat u onze mondelinge of schriftelijke instructies (of die van de fabrikant) met betrekking tot de opslag, installatie, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud van de Producten of (als die er niet zijn) goede handelspraktijken niet hebt opgevolgd;

(c) het defect ontstaat doordat wij een door u aangeleverde tekening, ontwerp of specificatie hebben gevolgd;

(d) u ​​de Producten wijzigt of repareert zonder onze schriftelijke toestemming;

(e) het defect ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid of abnormale werkomstandigheden; of

(f) het eigendom van de Producten is niet op u overgedragen.

12.4 Fabrieksgarantie : Als door ons geleverde Producten zijn vervaardigd of geleverd door een externe leverancier:

(a) wij kunnen de garanties van de fabrikant aan u overdragen, in welk geval uw recht van actie met betrekking tot eventuele gebreken aan Producten jegens de fabrikant zal zijn, en als u een zakelijke klant bent, zult u geen enkele claim tegen ons indienen met betrekking tot enige gebreken aan de Producten;

(b) ongeacht of er een overdracht onder subclausule (a) plaatsvindt, zal onze maximale aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid onder de garantie in clausule 12.1 niet groter zijn dan die van de aansprakelijkheid van de fabrikant jegens ons met betrekking tot die Producten.

12.5 Als u een zakelijke klant bent: Behalve zoals bepaald in dit artikel 12, zijn wij niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot het niet voldoen van een Product aan de garantie zoals uiteengezet in artikel 12.1.

12.6 Als u een consumentenklant bent:

(a) wij zijn wettelijk verplicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Niets in deze voorwaarden zal uw wettelijke rechten onder de Consumer Rights Act 2015 of anderszins met betrekking tot defecte goederen beperken, uitsluiten of beïnvloeden; En

(b) als u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten om goederen te weigeren die defect zijn of verkeerd beschreven zijn, moet u ze ofwel naar ons terugsturen of (als ze niet geschikt zijn om naar ons terug te sturen) ons toestaan ​​ze op te halen bij Jij. Wij vergoeden de kosten voor het retourneren of ophalen. U moet contact opnemen met ons klantenserviceteam via de onderstaande gegevens om een ​​retourzending te regelen voordat u goederen retourneert.

12.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gerepareerde of vervangende goederen die door ons worden geleverd op grond van dit artikel 12.

13. ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE

Als u een consumentenklant bent, zijn de volgende clausules van toepassing:

13.1 Als wij deze voorwaarden niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van het verbreken van dit Contract door ons of het onvermogen om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat dit zal gebeuren of als zowel wij als u op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, wisten dat dit zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als u dit tijdens het verkoopproces met ons hebt besproken.

13.2 Indien u een consumentenklant bent, leveren wij de Producten, Apparatuur en Diensten uitsluitend aan u voor huishoudelijk en privégebruik. Als u de Producten, Apparatuur of Diensten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, is onze aansprakelijkheid jegens u beperkt alsof u een zakelijke klant bent.

Bent u een zakelijke klant, dan gelden de volgende clausules:

13.3 Alle voorwaarden die worden geïmpliceerd door secties 13 tot 15 van de Sale of Goods Act 1979 en secties 3 tot 5 van de Supply of Goods and Services Act 1982 zijn uitgesloten.

13.4 Onderworpen aan clausule 13.5:

(a) wij zijn niet aansprakelijk jegens u, hetzij op grond van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, voor de volgende soorten of categorieën verliezen:

(i) winstderving,

(ii) verlies van zakelijke kansen;

(iii) schade aan reputatie of goodwill; of

(iv) verliezen of schade of kosten voortvloeiend uit schade aan uw eigendom anders dan de vervangingskosten van het beschadigde eigendom;

(v) verliezen, schade of kosten voortvloeiend uit het gebruik van defecte Apparatuur en/of Producten nadat een defect duidelijk is geworden of vermoed of redelijkerwijs voor u duidelijk had moeten worden;

(vi) enig verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het onbruikbaar worden van de Apparatuur om welke reden dan ook; of

(vii) enige aansprakelijkheid of andere verliezen, schade of kosten voor zover u gedekt bent door een verzekeringspolis tegen die aansprakelijkheid of verlies, schade of kosten; en u zult ervoor zorgen dat uw verzekeraars afstand doen van alle subrogatierechten die zij tegen ons hebben;

(viii) indirecte schade of gevolgschade;

in elk geval dat voortkomt uit of verband houdt met een contract tussen ons of de Producten, Apparatuur of Diensten die aan u zijn geleverd (of zullen worden geleverd);

(b) onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle andere verliezen die voortvloeien uit of verband houden met een contract tussen ons, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, is beperkt tot 100% van de totale bedragen door u betaald op grond van dat Contract. Of het bedrag van € 1.000, afhankelijk van wat het hoogste is.

De volgende clausule is van toepassing op alle klanten

13.5 Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor:

(a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers (indien van toepassing);

(b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

(c) schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door sectie 12 van de Sale of Goods Act 1979 of sectie 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982; of

(d) gebrekkige goederen krachtens de Consumer Protection Act 1987; of

(e) elke kwestie waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

14. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN

14.1 Wij zullen de persoonlijke informatie die u ons verstrekt gebruiken:

(a) om de Producten, Apparatuur en Diensten aan u te leveren;

(b) om uw betaling voor de Producten, Apparatuur en Diensten te verwerken; En

(c) als u hiermee heeft ingestemd tijdens het bestelproces, om u informatie te geven over soortgelijke goederen en diensten die wij leveren, maar u kunt op elk moment stoppen met het ontvangen hiervan door contact met ons op te nemen.

14.2 Wanneer wij u crediteren voor de goederen, kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan kredietinformatiebureaus en zij kunnen een register bijhouden van elke zoekopdracht die zij uitvoeren.

15. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

15.1 Gebeurtenissen buiten onze controle:

(a) Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor eventuele vertragingen of niet-naleving van deze voorwaarden als gevolg van gebeurtenissen buiten onze redelijke controle. Dergelijke gebeurtenissen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, brand, overstromingen, oorlogen, embargo's, stakingen, arbeidsconflicten, stakingen en uitsluitingen, pandemie of epidemie, tekort aan transport, explosies, rellen, beperkingen of bevelen van een overheidsinstantie (al dan niet niet juridisch bindend), of wetswijziging.

(b) We kunnen het Contract geheel of gedeeltelijk opschorten of annuleren als we niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, of als de uitvoering van onze verplichtingen aanzienlijk wordt bemoeilijkt, als gevolg van een gebeurtenis genoemd in paragraaf (a).

(c) Als wij de uitvoering van het Contract opschorten, kunt u binnen 7 dagen het resterende deel van het Contract annuleren, op voorwaarde dat u onze tot op heden redelijkerwijs gemaakte kosten en lasten aan ons betaalt.

(d) Als het Contract door u of ons wordt geannuleerd op grond van dit artikel 15.1, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de terugbetaling van een deel van de ontvangen Kosten, verminderd met onze redelijke kosten en eventuele kosten die al door ons zijn gemaakt.

15.2 Overdracht: Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, op voorwaarde dat wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij hier schriftelijk mee akkoord gaan (we mogen onze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden). Als u echter een consumentenklant bent, kunt u onze garantie volgens artikel 12 overdragen aan een persoon die de goederen heeft gekocht.

15.3 Derden: Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om enige van de voorwaarden ervan af te dwingen, behalve elke persoon aan wie de rechten worden overgedragen op grond van clausule 15.2.

15.4 Ontbinding: Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

15.5 Afstandsverklaring: Als we er niet onmiddellijk op aandringen dat u alles doet wat u op grond van deze voorwaarden moet doen, of als we wachten met het ondernemen van stappen tegen u met betrekking tot het verbreken van dit contract, betekent dat niet dat u niets hoeft te doen deze zaken en het zal ons er niet van weerhouden om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen.

15.6 Contactgegevens: u bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw bijgewerkte contactgegevens aan ons.

15.7 Kennisgevingen: alle kennisgevingen die krachtens deze voorwaarden moeten worden gedaan, moeten (tenzij anders vermeld) schriftelijk worden gedaan. Elke door u gegeven kennisgeving moet aan ons worden gedaan op ons e-mailadres of postadres dat hieronder wordt vermeld. Eventuele door ons verstrekte kennisgevingen worden schriftelijk aan u gedaan op het e-mailadres of postadres dat u bij uw bestelling aan ons heeft verstrekt. Elke kennisgeving per post wordt geacht te zijn ontvangen 2 werkdagen na verzending. Elke kennisgeving per e-mail wordt geacht te zijn ontvangen om 9.00 uur op de eerstvolgende werkdag na verzending.

15.8 Wetten:

(a) Als u een consument bent, zijn deze voorwaarden onderworpen aan het Engelse recht en kunt u met betrekking tot de goederen een gerechtelijke procedure aanhangig maken bij de Engelse rechtbanken. Als u in Schotland woont, kunt u met betrekking tot de producten een gerechtelijke procedure aanhangig maken bij de Schotse of Engelse rechtbank. Als u in Noord-Ierland woont, kunt u met betrekking tot de producten een gerechtelijke procedure aanhangig maken bij de Noord-Ierse of Engelse rechtbank.

(b) Als u een bedrijf bent, wordt elk geschil of elke claim die voortkomt uit of verband houdt met een contract tussen ons of het onderwerp of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales en de rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve jurisdictie om dergelijke geschillen of claims te beslechten.

16. CONTACT MET ONS OPNEMEN

16.1 U kunt op een van de volgende manieren contact opnemen met ons klantenserviceteam:

(a) Telefonisch: 01449 782168

(b) Per e-mail: contact@minchouse.com