GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

TOEGANG TOT ONZE SITE

Deze site wordt gratis ter beschikking gesteld. Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze site is tijdelijk toegestaan. Wij kunnen onze site geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Portable Space Limited is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd.

 • Auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld beschermen deze werken. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.
 • U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina('s) van onze site voor uw persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op de inhoud die op onze site is geplaatst.
 • U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.
 • Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van de inhoud op onze site moet altijd worden erkend.
 • U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u hiervoor van ons een licentie heeft verkregen.
 • Als u enig deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

GEEN VERTROUWEN OP INFORMATIE

Elk product dat via deze website wordt gepromoot, is onderworpen aan de productbeschrijving waarin aanvullende specifieke voorwaarden met betrekking tot dat product zijn vastgelegd, inclusief, maar niet beperkt tot, voorwaarden met betrekking tot geschatte leveringsdata en -tijden, garanties, after-sales service en garanties.

Wij zullen alle redelijke zorg in acht nemen om ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen van producten die op de website verschijnen correct zijn. Hoewel wij ernaar streven de website zo actueel mogelijk te houden, is het mogelijk dat de informatie, waaronder productbeschrijvingen, specificaties en foto's die op een bepaald moment op deze website verschijnen, niet altijd precies de situatie weergeeft op het moment dat u een bestelling plaatst.

We kunnen de prijs van een product pas bevestigen als uw bestelling is geaccepteerd in overeenstemming met ons orderacceptatiebeleid. Alle leverdata en -tijden zijn slechts schattingen totdat wij contact met u opnemen om de ontvangst van uw bestelling te bevestigen. Goederen die via de website worden verkocht, vallen onder de Consumentenovereenkomsten (informatie, annulering en extra kosten) Regulations 2013.

BEPERKINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site. of op het downloaden door u van enige inhoud erop of op een daaraan gekoppelde website.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op onze site is gelinkt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik ervan.

VIRUSSEN

We kunnen niet garanderen dat onze site veilig is of vrij is van bugs of virussen. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

LINKS EN BRONNEN VAN DERDEN OP ONZE SITE

Wanneer onze site links bevat naar andere sites en bronnen van derden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

AANVAARDBAAR GEBRUIK

U mag onze site uitsluitend voor wettige doeleinden gebruiken. U mag onze site niet gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
 • Op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft.
 • Met als doel minderjarigen op enigerlei wijze schade toe te brengen of te proberen.
 • Om materiaal te verzenden, willens en wetens te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen
 • Om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke uitnodiging (spam) te verzenden of te laten verzenden.
 • Om willens en wetens gegevens te verzenden, materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslagloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevat die zijn ontworpen om de werking van computersoftware of -software nadelig te beïnvloeden hardware.

Je gaat er ook mee akkoord:

 • Het is niet toegestaan ​​enig deel van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen
 • Geen toegang zonder toestemming te verkrijgen, te verstoren, te beschadigen of te verstoren: enig deel van onze site;

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn.

RECHT & JURISDICTIE

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving, en eventuele geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

CONTACT

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar contact@minchouse.com